АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2017
Кворум зборів** 99.38
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Зміна типу та найменування Товариства.
9.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11.Припинення повноважень Директора Товариства.
12.Обрання Директора Товариства.
13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії - Таран Світлану Петрівну, члени лічильної комісії - Козлову Вікторію Олександрівну, Ковнір Ганну Григорівну.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "ВЕПР": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 12 а та 13 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.
3.Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2016 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році направити на ремонт приміщень та асфальто - бетонного покриття.
8.1. Тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство не змінювати.
8.2. Найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ВЕПР" на Приватне акціонерне товариство "ВЕПР", скорочене найменування Товариства з ПАТ "ВЕПР" на ПрАТ "ВЕПР" не змінювати.
9.Зміни до Статуту Товариства не вносити, нову редакцію Статуту Товариства не затверджувати.
10.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
11.Припинити повноваження Директора Товариства Пилипенко Володимира Івановича.
12.1. Обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича.
12.2. Умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, затвердити.
12.3. Розмір винагороди Директора Товариства встановити згідно контракту.
12.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з Директором Товариства - члена Наглядової ради Солов'я О.О.
13.Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:
Пилипенко Богдан Володимирович;
Сиротко Ольга Михайлівна.
По всім питання порядку денного з першого по сьоме включно, питання 8 (проект рішення 2 ), питання 9 (проект рішення 2 ), десяте, одинадцяте, 12.2, 12.3, 12.4, голосували:
"ЗА" - 1 303 317 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення 1 з 8-го питання порядку денного:
8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ВЕПР" на Приватне акціонерне товариство "ВЕПР", скорочене найменування Товариства з ПАТ "ВЕПР" на ПрАТ "ВЕПР".
Проект рішення 1 з 9-го питання порядку денного:
9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.
9.3. Надати секретарю Загальних зборів право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Підсумки голосування за проектом рішення 1 з 8-го та 9-го питань порядку денного :
"ЗА" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 1 303 317 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дванадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Пилипенко Володимир Іванович 1 303 317
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По тринадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Пилипенко Богдан Володимирович 1 303 317
Сиротко Ольга Михайлівна 1 303 317
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.