АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3422, 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №0617, 28.07.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 4, 22.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 16.03.2018 - 18.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 18.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 4450
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. Адресат: Звіт незалежного аудитора призначається управлінському персоналу та власникам цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка із застереженням Ми, незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Січень-Аудит" (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3422 дiйсне до 21 травня 2019 року) , провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР", код ЄДРПОУ 03118716, ("компанія"), що складається з звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" на 31.12.2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Основа для висловлення думки із застереженням Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕПР" перед складанням фінансової звітності за 2017 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Але, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За допомогою здійснення інших аудиторських процедур ми отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2017 року, в межах рівня суттєвості. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансовий звіт (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: -iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; -отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; -оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; -доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть діяльності, як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв вiд 17.11.2004 р. №485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 507 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал становить 422 тис.грн. Таким чином, на 31.12.2017 р. чисті активи більше статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України зі змінами та доповненнями. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визначаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється . Ми отримали і перевірили інформацію про виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). На підставі наданих до аудиторської перевірки документів встановлено, , що товариством на протяхі звітного періоду значні правочини не виконувались. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудит ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор та Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2017 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Щорічні Загальні збори акціонерів на протязі 2017 року відбулись 04.04.2017 р. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Дирекція товариства здійснювала поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту товариства та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За звiтний перiод розкриття особливої iнформацiї Товариством здiйснювалося в термiн та порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства. Акцiонери вчасно i в повному обсязi отримують вiд Товариства iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються дiяльностi Товариства в цiлому. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудитори можуть зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Пловецька Олена Костянтинівна (сертифiкат аудитора серiї "А" №003644, сертифiкат АССА DipIFR). Час проведення аудиту з 16 березня 2018 року по 18 квітня 2018 року. Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" О. К. Пловецька Україна,36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91 18 квітня 2018 року
д/н
д/н
д/н