АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Кременчуцьке автотранспортне підприємство почало свою діяльність з Кременчуцької автотранспортної контори, від 12 грудня 1955 року .
Кременчуцька автотранспортна контора на підставі наказу № 195 від 30.06.1959 року перейменована в Кременчуцький вантажний автомобільний парк №1.
На підставі наказу № 326 від 18 серпня 1961 року Кременчуцький вантажний автопарк перейменовано в Кременчуцьку автомобільну колону 2215.
Кременчуцька автоколона 2215 з 02.111967 року перейменована в Кременчуцьке автотранспортне підприємство 16065 на підставі наказу по Полтавському виробничому управлінню № 584 про 10.11.1967 року.
Кременчуцьке автотранспортне підприємство 16065 з 01.01.1974 року об'єднано з Кременчуцької автоколоною 2252 на підставі наказу по Полтавському обласному управлінню автомобільного транспорту № 579 від 28.12.1973.
Кременчуцька автоколона 2252 перейменована в Кременчуцьке авто підприємство 15356-наказ Минавто №91 від 29.04.1986 р.
Кременчуцьке автотранспортне підприємство 15356 перетворено у ВАТ "Кременчуцьке АТП-15356" - наказ фонду держмайна № 21-АВІ від 15.01.1998 р.
ВАТ "Кременчуцьке АТП-15356" - перетворене в Публічне Акціонерне Товариство "ВЕПР". (Скорочена назва ПАТ " ВЕПР") на підставі Протоколу зборів акціонерів від 01.04.2011р.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Дочірні підприємства ліквідовані.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників - 14
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб,які працюють на умовах неповного робочого дня -0
Працівники ,які працюють на умовах неповного робочого дня -0
Фонд оплати праці працівників - 600,5тис грн
Середньомісячна оплата працівників - 3575грн
Збільшення фонду оплати праці відносно попереднього періоду -204,5тис грн..
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПАТ " ВЕПР" не належить до будь яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; ПАТ " ВЕПР" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фінансові результати станом на 31.12.2017 року складені відповідно чинним міжнародним стандартам фінансової звітності , на основі українських принципів бухгалтерського обліку.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Підприємство надає послуги з надання в оренду майна, послуги з перевезення вантажів, послуги з встановлення відповідності конструкції КТЗ вимогам сертифікату.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; д/в
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу та афілійованими особами не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Переоцінок основних засобів за звітний період підприємство не проводило.
Станом на 31 грудня 2017 року основні засоби, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження, на підприємства відсутні.
Всі основні засоби протягом 2017 року знаходились в експлуатації, на кінець звітного періоду об'єктів, які знаходяться на консервації або переведені до групи товарів для продажу, підприємство не має.
Зміна облікової політики в зв'язку з переходом на міжнародні стандарти зумовила суттєві зміни у вартості основних засобів. Вартість основних засобів приведена до положень міжнародних стандартів.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Необдумана державна політика щодо оподаткування бізнесу. Політична нестабільність і спрямованість внутрішньої політики держави, принципи земельної політики, економічна ситуація в країні, високий темп інфляції, постійні інфляційні очікування не сприяють реалізації підприємством стратегічних цілей, руйнівна податкова система держави
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; д/в
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Керівництво Товариства планує поліпшити та активізувати фінансово - господарську роботу для покращення діяльності підприємства вцілому.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладені підприємством договори виконуються в повному обсязі.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Нарощування об'ємів автоперевезень ; підвищення продуктивності праці працівників; розширення асортименту послуг і підвищення їх якості; зниження собівартості перевезень ; з максимальною віддачею використовувати усі види ресурсів які є на підприємстві; грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями послуг; зі знанням справи вести цінову політику.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; д/в
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; д/в
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. д/в