АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3422, 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" Власникам цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ Основні відомості про емітента: Повне найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕПР" Код ЄДРПОУ 03118216 Місцезнаходження 39631 м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64 Відомості про державну реєстрацію Дата державної реєстрації: 23.01.1998 Номер запису: 1 585 120 0000 000748 Орган державної реєстрації Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області Аудит проведено згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 № 320/1, Закону України "Про аудиторську діяльність", Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI. Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" , що додається, яка включає : - Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2016 року. - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2016 рік. - Звіт про рух грошових коштів форма №3 за 2016 рік. - Звіт про власний капітал форма №4 за 2016 рік. - Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" за 2016 рік відповідає вимогам МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту ", МСА 220 " Контроль якості аудиту фінансової звітності ", МСА 500 " Аудиторські докази " і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту - одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" за 2016 рік встановлювався у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту ", внутрішніх положень аудиторської фірми "Січень-Аудит", професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень. Аудит фінансової звітності за 2016 рік суб'єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансових звітів. Ця фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" станом на 31.12.2016 року складена за національними стандартами фінансової звітності, з представленням порівняльної інформації по відношенню до попереднього звітного періоду 2015 року. Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеного нами аудиту забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок помилки або інших обставин чи шахрайства. Керівництво суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Проведений аудит забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. На нашу думку, у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" фінансові звіти ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту 705 " Модифікації думки у звіті незалежного аудитора " даний аудиторський висновок є умовно-позитивний. Інвентаризацію основних засобів, малоцінних активів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості на дату складання фінансової звітності суб'єкта господарювання, який перевіряється, проведено без участі незалежного аудитора. Протягом обґрунтованого періоду часу проведення аудиту нами не на всі запити було отримано письмове підтвердження, щодо сум дебіторської і кредиторської заборгованості, які знаходили документальне підтвердження в облікових даних. Умовно-позитивна думка Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, які наведені у попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР" станом на 31.12.2016 року, її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до національних стандартів фінансової звітності. Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента Відповідно до проведених процедур щодо іншої інформації аудитори повідомляють про наступне: 1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР". Вартість чистих активів (495 тис. грн.) більше зареєстрованого статутного капіталу (422 тис. грн.). Вартість чистих активів товариства відповідає вимогам положень ст. 155 Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями). 2. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудит ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР". Протягом звітного року в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ВЕПР" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Виконавчий орган - Директор, Наглядова рада, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2016 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Загальні збори акціонерів було проведено 31.03.2016 р. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту товариства. 3. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства. Нами не знайдено підстав щодо суттєвого викривлення товариством фінансової звітності внаслідок шахрайства. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства, та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" Код ЄДРПОУ 32996030 Номер і дата видачі Свідоцтва №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 про включення до Реєстру АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 р. аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ ПІБ аудитора, серія, номер, Пловецька Олена Костянтинівна дата видачі Сертифіката аудитора, (Сертифікат № 003644 серії "А", виданий виданого АПУ рішенням Аудиторської палати України, рішення №1765 від 14 лютого 1999 року з терміном дії до 14 лютого 2019 року) Місцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 91 Свідоцтво про відповідність системи Рішення АПУ від 28.07.2016 р. №327/4 контролю якості аудиторських послуг Основні відомості про умови Договору: Договір на проведення аудиту №20 від 24.02.2017 року . Час проведення аудиту з 24 лютого 2017 року по 06 квітня 2017 року. Складено "06" березня 2017 року. Директор (аудитор) аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" ____________________ Пловецька О.К. (підпис)
д/н
д/н
д/н