АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності
ПАТ " ВЕПР"
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Опис компанії
Кременчуцька авторота ліквідована на основі Наказу Міністерства Автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР від 12 грудня 1955 року, робітники переведені в Кременчуцьку Автотранспортну кантору.
Кременчуцька автотранспортна кантора на основі наказу № 195 від 30.06.1959 року перейменована в Кременчуцький грузовий автомобільный парк №1.
На основі наказу № 326 от 18 серпня 1961 року Кременчуцький грузовий автопарк перейменовано в Кременчуцьку автомобільну колону 2215.
Кременчуцька автоколона 2215 з 02.111967 року перейменована в Кременчуцькое автотранспортное підприємство 16065 на основі наказу по Полтавському виробничому управлінню № 584 від10.11.1967 року.
Кременчуцьке автотранспортне підприємство 16065 з 01.01.1974 року обє днано з Кременчуцькою автоколоною 2252 на основі наказу по Полтавському обласному управлінню автомобільного транспорту № 579 від 28.12.1973р.
Кременчуцька автоколона 2252 перейменована в Кременчуцьке автопідприємство 15356- наказ Мінавто №91 від 29.04.1986 р.
01.11.1990 року, без статусу юридичної особи, був створений кооператив "Авторемонт" - Протокол загальних зборів №1 від 01.11.1990 року , який припинив свою деятельність 30.04.1992року - Протокол №12 від 30.04.1992 року.
Кременчуцьке автотранспортне підприємство 15356 перетворено в ВАТ
" Кременчуцьке АТП-15356"- наказ фонду держмайна № 21-АВІ від 15.01.1998 р.
ВАТ "Кременчуцьке АТП-15356"- перетворено в Публічне Акціонерне Товариство " ВЕПР" на основі "Закону про Акціонерні товариства" від 17.09.2008.р № 514-VI про зміну типу акціонерних товариств та протоколу зборів акціонерів від 01.04.2011р. перерегістрація в Регістраційній палаті 28.04.2011 року.
Адреса товариства: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
Веб-сайт: www.vepr.pat.ua
В звітному періоді основний дохід ПАТ " ВЕПР" здавання в оренду власних основних засобів
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятими Європейським Союзом.
На основі бухгалтерського обліку за ПСБУ була підготовлена фінансова інформація і у подальшому скоригована у відповідності до МСФЗ.

Безперервна діяльність.
Фінансова звітність складається на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свою діяльність у досяжному майбутньому та буде в змозі реалізувати свої активи та звільнитись від своїх зобов'язань у процесі ведення нормальної діяльності.
При підготовці даної фінансової звітності керівництво грунтувалося на своїх знаннях і розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій до них, а також фактів і обставин, які могли вплинути на дану фінансову звітність.

Основа підготовки
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки по історичній собівартості.
До фінансової звітності, яка була підготовлена на основі українських принципів бухгалтерського обліку, були внесені необхідні коригування, для приведення звітності у відповідність з МСФЗ.
Положення облікової політики, викладені нижче, послідовно застосовувалися до всіх періодів, наведених у даній фінансовій звітності.

Використання оцінок
Підготовка даної фінансової звітності від керівництва вимагає використання достовірних облікових оцінок , винесення своїх оціночних суджень у процесі застосування облікової політики.

Функціональна валюта та валюта подання
Для оцінки всіх статей фінансової звітності, використовувалася Національна валюта України, українська гривня (грн), в якій компанія здійснює свою діяльність . Національна валюта України, українська гривня (грн), є функціональною валютою для ПАТ " ВЕПР"

1. Основні положення облікової політики
Основні засоби
Об'єкти основних засобів обліковуються за історичною вартістю, виходячи з витрат на придбання за мінусом подальшої накопиченої амортизації. Компанія проводить повну оцінку, якщо є ознаки знецінення. На звітну дату був проведений тест на знецінення. Будь яка накопичена амортизація на дату переоцінки перераховується на пропорційній основі в міру змін балансової вартості активу таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки дорівнювала його переоціненій вартості.
Амортизація активу починається, коли він стає доступним для використання, тобто коли місце розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизація не припиняється, коли настає простій активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття, крім випадку, коли він вже повністю з амортизований.

Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий актив у разі, якщо існує ймовірність отримання компанією майбутніх економічних вигод і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Визнання балансової вартості заміщеної частини об'єкта основних засобів, припиняється. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про сукупний дохід у тому фінансовому періоді, в якому вони були понесені.
Списання раніше визнаних основних засобів з балансу не було. Всі ОЗ задіяні в виробництві.
Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і в міру необхідності коригуються на кожну балансову дату.
Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом з тим, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації:
- Будівлі 35-50 років
- Виробниче обладнання 5-15 років
- Танспортні засоби 5-10 років
- Інші активи 5-10 років
Об'єкти основних засобів, що належать компанії, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів та операційних розрахунків керівництва щодо цих активів.
На оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни в законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво періодично перевіряє правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди.
Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також балансову і ліквідаційну вартість основних засобів.

Вартість основних засобів
Компанія не залучала незалежних оцінювачів з метою визначення справедливої вартості основних засобів станом на 31 грудня 2013 року. У відношенні наявних об'єктів основних засобів використовувався затратний метод оцінки з урахуванням порівняльної ринкової інформаціїі. Витратний метод оцінки коригується даними дохідного методу оцінки, який заснований на моделі дисконтованих грошових потоків. Дана модель найбільш чутлива до ставки дисконтування, а також до очікуваних притоків грошових коштів та темпів зростання, що використані з метою екстраполяції. .

Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання і чистою реалізаційною вартістю.
Чиста реалізаційна вартість визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на реалізацію.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва включає собівартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці та інших прямих виробничих витрат, а також відповідну частину виробничих накладних витрат, (розраховану на підставі використання звичайних виробничих потужностей).
Гроші та грошові еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові та безготівкові грошові кошти, Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів.

Оренда
Визначення того, чи є угода угодою оренди або містить її ознаки, грунтується на суті угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів або передає угода право на використання активу.

Фінансові активи
Фінансові активи ПАТ " ВЕПР" включають: грошові кошти, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання.
Фінансові активи визнаються за справедливою вартістю, не переоцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.
Дебіторська заборгованість включає в себе торговельну та іншу дебіторську заборгованість. Торговельна та інша дебіторська заборгованість спочатку визнається за справедливою вартістю і в подальшому враховується за амортизованою вартістю, отриманої за допомогою застосування методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості визнається при наявності об'єктивного свідчення того, що компанія не зможе отримати всі суми заборгованості у встановлені договорами терміни.

Податок на прибуток
Компанія знаходиться на загальні системі оподаткування та сплачує податок на прибуток за базовою ставкою що діяла у 2015 році у розмірі 18%. Податок нараховується від бази оподаткування, який визначається згідно статті 135 Податкового кодексу України.

Статутний капітал
Звичайні акції класифікуються як капітал. Номінальна вартість статутного капіталу ПАТ "ВЕПР" 421,9тис грн., який розподілено на 1687600 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Резерви
Резерви визнаються, якщо компанія має поточне зобов'язання (юридичне або те, що випливає з практики), що виникло в результаті минулої події та існує ймовірність відтоку економічних вигод у майбутньому.

Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання, які перебувають у сфері дії МСБЗ (IAS) 39, класифікуються як фінансові зобов'язання. ПАТ "ВЕПР" класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання ПАТ " ВЕПР" включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, кредити і позики.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у разі позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації:
Фінансові зобов'язання, які переоцінються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включають фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, віднесені при первісному визнанні в категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Позики класифікуються як поточні зобов'язання за винятком тих випадків, коли компанія має безумовне право відстрочити погашення зобов'язання, принаймні, на 12 місяців від звітної дати.
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився.

Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як ймовірне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності компанії, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках компанія грунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди.
Виручка від надання послуг визнається, виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно оцінений, виручка визнається тільки в межах суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані. Виручка відображається за вирахуванням податків і мит з продажів, знижок і внутрішньогрупових операцій.

Знецінення
На кожну звітну дату балансова вартість активів компанії переглядається на предмет визначення наявності ознак зменшення корисності. У разі якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка очікуваного відшкодування активу. У тих випадках, коли неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування окремого активу, компанія оцінює суму очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої належить такий актив.
Сума очікуваного відшкодування визначається як найбільша з двох величин: справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на продаж і вартості його використання.

Умовні активи і зобов'язання
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Компанія розкриває інформацію про умовні зобов'язання в Примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли виконання умовного зобов'язання малоймовірно в силу віддаленості події (термін можливого погашення більше 12 місяців).
Компанія постійно аналізує умовні зобов'язання на предмет визначення ймовірності погашення умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке раніше характеризувалося як умовне, стає ймовірним, то компанія у фінансовій звітності відображає забезпечення за той період, в якому погашення даного зобов'язання стало ймовірним.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у Примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод.

2. Важливі облікові оцінки та судження
Підготовка фінансової звітності вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на вказані у звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть сричинити в майбутньому істотні коригування до балансової вартості активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.
У процесі застосування облікової політики керівництво використовувало наступні судження, оцінки і припущення, які здійснюють найбільш істотний вплив на суми, визнані в звіті про сукупний дохід.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних в звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не є практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість показується у звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальноекономічні умови, специфіку галузі, історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані із змінами фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву по сумнівних боргах.
Знецінення активів
Балансова вартість активів переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність знецінення таких активів. Якщо які-небудь події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів може виявитися невідшкодованою, компанія оцінює вартість активів, що відшкодовується. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні і непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на знецінення, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим в даній фінансовій звітності.
Судові розгляди
Керівництво висуває суттєві припущення при оцінці і відображенні запасів і ризику схильності впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов'язаннями. При оцінці ймовірності задоволення позову проти компанії або виникненні матеріальних зобов'язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов'язань необхідні судження керівництва. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від початкових розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися в міру надходження нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців компанії, якщо такі є, або від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати операційної діяльності.

Розшифровки статей фінансової звітності
3. Дохід тис.грн.
За рік, що закінчився За рік, що закінчився
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Дохід від надання послуг 1543 1566
Всього 1543 1566
4. Адміністративні витрати тис.грн.
За рік, що закінчився За рік, що закінчився
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Заробітна плата та пов'язані
з нею витрати 366 346
Послуги третіх сторін
Амортизація 4 4
Інші витрати 54 51
Всього 424 401
5. Заробітна плата та пов'язані з нею витрати тис.грн.
За рік, що закінчився За рік, що закінчився
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Заробітна плата 420 252
Податки, пов'язані з заробітною
платою 154 94
Всього 574 346
Середньоспискова кількість
робітників, люд. 16 13
6. Основні засоби
Станом на 31.12.2015року на балансі підприємства значаться основні засоби за історичною собівартістю на загальну суму - 527 тис. грн.
Рух основних засобів за роки, які закінчилися 31 грудня 2014 та 2015 років, був представлений таким чином:
тис.грн.
Будівлі та Машини та Транспортні Інші Всього
споруди обладнання засоби
Первісна вартість
31 грудня 2014 2276.1 903.4 1012.4 355.3 4547
Вибуття - - - - -
Надходження - - - - -

31 грудня 2014 2276.1 903.4 1012.4 355.3 4547
Накопичена амортизація
31 грудня 2014 1880.8 896.4 890.9 348.4 4016
Амортизація за рік - - - - -
31 грудня 2014 4.00 - 4.00
Чиста балансова вартість 395.3 7.0 121.5 6.9 531
31 грудня 2014 - - - - -
Надходження - - - - -
Вибуття - - - - -
Первісна вартість
31 грудня 2015 2276.1 903.4 1012.4 355.3 4547
Накопичена амортизація
31 грудня 2015 1884.8 896.4 890.9 348.4 4020
Амортизація за період
31 грудня 2015 4.0 -
Чиста балансова вартість
31 грудня 2015 391.3 7.0 121.5 6.9 527

Основні засоби, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження, на підприємстві відсутні. Орендованих основних засобів підприємство не має. Всі основні засоби протягом 2015 року знаходились в експлуатації, на кінець звітного періоду об'єктів, які знаходяться на консервації або переведені до групи товарів продажу , підприємство немає. Зміна облікової політики в зв'язку з переходом на міжнародні стандарти зумовила суттєві зміни у вартості основних засобів. Вартість основних засобів приведена до положень міжнародних стандартів.
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015р. надана таким чином (тис. грн.):
7. Торгова дебіторська заборгованість, нетто
31 грудня 31 грудня
2015 2014
Торгова дебіторська заборгованість 210 485
Резерв знецінення торгової дебіторської
заборгованості
Всього 210 485

8. Передплати та інші оборотні активи, нетто
31 грудня 31 грудня
2015 2014
Предоплати та інші нефінансові активи:
Аванси постачальникам - -
Податок на додану вартість - -
Податок на прибуток - 5
Інші фінансові активи:
Інша дебіторська заборгованість 168
Всього 173
9. Запаси
Інформація про запаси розкрита наступним чином (тис. грн.):
31 грудня 31 грудня
2015 2014
МБП 56 24
Запчастини 209 200
Незавершене виробництво 490 432,0
Всього 674 656
10. Грошові кошти та їх еквіваленти тис.грн.
Валюта 31 грудня 31 грудня
2015 2014
Грошові кошти в банку
та в касі гривня 12,6 6,5
Грошові кошти за станом на 31.12.2015 р. зберігаються на банківських рахунках та не мають ознак обмеженого доступу.

11. Статутний капітал тис.грн.
31 грудня 2015 31 грудня 2014
% Сума % Сума
Фізичні особи 34,098 143859,25 34,098 143859,25
Інші акціонери (доля володіння
кожного більше 5%) 65,902 278040,7 65,902 278040,75
Всього 100 421900 100 421900

Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися
Розрахункова вартість чистих активів- різниця рядків 1300,1515,1525,1695
Статутний капітал рядок 1400 ,скоригований статутний капітал різниця рядків 1400,1425,1430,
1761,00-536,00-44,00-703,00= 478,00 грн
Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 56,00тис грн. Вимоги ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення капіталу не вимагається
12. Поточна кредиторська заборгованість тис.грн.
31 грудня 31 грудня
2014 2015
Кредиторська заборгованість за
товари (послуги) 253,0 356
Заборгованість по податкам 470 202
Заборгованість по заробітній платі
та пов'язаним платежам 20 45
Інша поточна заборгованість 151 100
Всього 894 703
13. Умовні зобов'язання та активи
У Товариства не було підстав для визнання умовних активів та зобов'язань, так як це привело б до визнання доходу, який ніколи не буде отриманий, а як наслідок, вплине на результати його діяльності та викривлення фінансової звітності.
14. Управління фінансовими ризиками
Використання фінансових інструментів зумовлює виникнення наступних ризиків:
кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик.
Кредитний ризик - це ризик виникнення у підприємства фінансового збитку, що виникає у результаті невиконання покупцем або контрагентом своїх договірних зобов'язань. Даний ризик, насамперед, пов'язаний з дебіторською заборгованістю.
Ризик ліквідності - це ризик того, що Підприємство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання при настанні строку їх погашення. Підхід Підприємства до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити постійну наявність ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань у строк, не піддаючи ризику репутацію Підприємства.
Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін будуть мати негативний вплив на активи та діяльність Підприємства або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність ринкового ризику і утримувати його в допустимих межах.
В залежності від типу ризиків, з якими доводиться мати справу підприємству, існує можливість використання одного чи декількох методів мінімізації або нівелювання їх негативного впливу на активи компанії.
15. Звіт про рух грошових коштів
Відповідно до МСБО для складання Звіту про рух грошових коштів Товариство застосовує прямий метод, за яким розкриваються основні види валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел та напрямів використання.
Звіт про рух грошових коштів відображає грошові потоки протягом періоду згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.
Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами українського П(С)БО 4, та МСБО 7 немає.
16. Події після дати балансу
Подій після звітної дати, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності, відповідно до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось.

Керівник

Головний бухгалтер

д/н

д/н