АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 90.73
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2014 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ВЕПР".
10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ВЕПР".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "ВЕПР": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.
3.Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2014 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році направити на ремонт приміщень та на розробку нової техніки.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" припинити.
По всім питання порядку денного з першого по дев'яте включно Голосували: "за" - 1 182 719 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.Обрати Наглядову раду ПАТ "ВЕПР" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Пилипенко Андрій Володимирович;
Коваль Віктор Петрович;
Соловей Олександр Олександрович.
По десятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Пилипенко Андрій Володимирович 1 182 719
Коваль Віктор Петрович 1 182 719
Соловей Олександр Олександрович 1 182 719
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" затвердити.
11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПАТ "ВЕПР" - Пилипенко Володимира Івановича.
По одинадцятому питанню порядку денного голосували:
Голосували: "за" - 1 182 719 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.