АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3422, 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІРНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕПР"станом на 31.12.2015 року. Керівництву ПАТ "ВЕПР" Власникам цінних паперів ПАТ "ВЕПР" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Основні відомості про емітента: Повне найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕПР" Код ЄДРПОУ 03118216 Місцезнаходження юридичної особи 39631, Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська,64 Телефон/факс: (05366) 51911 № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва Свідоцтво серія А01 № 360755 номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 15851050004000748 від 23 січня 1998 року Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 № 320/1 (надалі - МСА), Закону України "Про аудиторську діяльність", Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з національної практики аудиту 1 затверджене АПУ від 20.12.2013р. №286/12. Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "ВЕПР", що додається, яка включає : - Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2015 року. - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2015 рік. - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) форма №3 за 2015 рік. - Звіт про власний капітал форма №4 за 2015 рік. - Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Концептуальна основа фінансової звітності Товариства. Для пiдготовки фiнансових звiтiв керiвництвом ПАТ "ВЕПР", як концептуальну основу фiнансової звiтностi, використано міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Товаристві здійснюється у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV, та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики Товариства. В подальшому, у фінансовій звітності, складеній на основі записів за П(С)БО, здійсненні коригування, необхідні для подання такої звітності за МСФЗ. Ці коригування включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи класифікації окремих активів та зобов'язань, доходів та витрат, у відповідних статтях фінансової звітності. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "ВЕПР" за 2015 рік відповідає вимогам МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", МСА 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності", МСА 500 "Аудиторські докази" і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту - одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ "ВЕПР" за 2015 рік встановлювався у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", внутрішніх положень аудиторської фірми "Січень-Аудит", професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень. Аудит фінансової звітності за 2015 рік суб'єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ця фінансова звітність ПАТ "ВЕПР" станом на 31.12.2015 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності з представленням порівняльної інформації по відношенню до попереднього звітного періоду 2014 року. Аудитором отримані запевнення управлінського персоналу відповідно до вимог МСА: Відповідно до вимог МСА 580 "Письмові запевнення" запевнення управлінського персоналу : про відповідальність управлінського персоналу за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності; стосовно того, що надано аудитору всю доречну інформацію і доступ до неї; що усі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій звітності. Відповідно до вимог МСА 570 "Безперервність" запевнення управлінського персоналу про відсутність подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, відсутність наміру управлінського персоналу ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність. Відповідно до вимог МСА 560 "Подальші події" запевнення управлінського персоналу щодо таких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність. Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної нами аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал ПАТ "ВЕПР" несе відповідальність за початкові залишки, вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування, застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків, дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності товариства, підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним, облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами, облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають корегування чи розкриття. Керівництво суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", Міжнародного стандарту аудиту №720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" фінансові звіти ПАТ "ВЕПР" базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" - даний аудиторський висновок є умовно-позитивний. Ми не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. У зв'язку з обмеженням часу перевiрки аудитори не змогли отримати достатнi i належнi докази щодо всiх господарських операцiй в повному обсязi. Аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим. Висновок Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питання, яке наведене у попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії ПАТ "ВЕПР" станом на 31.12.2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ "ВЕПР" та виявили, що вартість чистих активів(478тис.грн) більше статутного капіталу (422 тис.грн) , що відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. Ми отримали і перевірили інформацію про виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Ми виявили, що такі правочини у звітному 2015році не відбувалися. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудиту ПАТ "ВЕПР". Протягом звітного року в ПАТ "ВЕПР" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Дирекція та Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, які затверджені Загальними зборами акціонерів. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2015 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року управління фінансово-господарською діяльністю здійснював директор в межах повноважень, які встановлено Статутом. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів,отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства. Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi. Інформації щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансових стан заявника аудитором в ході аудиту та на дату надання висновку не виявлено. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" Код ЄДРПОУ 32996030 Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 р. ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Олімпіюк Ігор Миколайович (Сертифікат №007179 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення №-45 від 16 травня 1996 року з терміном дії до 16 травня 2020 року) Місцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг Рішення АПУ від 22.12.2011 р. №244/5 Основні відомості про умови Договору: Договір на проведення аудиту № 18 від 09.03.2016 року . Дата складання звіту: "01" квітня 2016 року. Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" ____________________ І. М. Олімпіюк
д/н
д/н
д/н