АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 531 527 0 0 531 527
будівлі та споруди 395.3 391.3 0 0 395.3 391.3
машини та обладнання 7 7 0 0 7 7
транспортні засоби 121.5 121.5 0 0 121.5 121.5
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 7.2 7.2 0 0 7.2 7.2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 531 527 0 0 531 527
Опис Переоцінок основних засобів за звітний період підприємство не проводило.
Станом на 31 грудня 2015 року основні засоби, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження, на підприємства відсутні.
Всі основні засоби протягом 2015 року знаходились в експлуатації, на кінець звітного періоду об'єктів, які знаходяться на консервації або переведені до групи товарів для продажу, підприємство не має.
Зміна облікової політики в зв'язку з переходом на міжнародні стандарти зумовила суттєві зміни у вартості основних засобів. Вартість основних засобів приведена до положень міжнародних стандартів.
Земельна ділянка на якій розміщене підприємство ПАТ " ВЕПР" враховується в бухгалтерському обліку без вартості і використовується підприємством повністю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 478 495
Статутний капітал (тис.грн.) 422 422
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 422 422
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 56 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 56 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.