АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пилипенко Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "ВЕПР"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 03118216
4. Місцезнаходження д/н, 39631, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, вул.Київська, 64
5. Міжміський код, телефон та факс (05366) 5-19-11, (05366) 5-19-11
6. Електронна поштова адреса atpdp@meta.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82 (2336), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.vepr.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2016

(дата)