АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2014
Кворум зборів** 77.47
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2013 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "ВЕПР": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.
3.Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2013 року затвердити.
7.1.Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році направити на ремонт приміщень та на розробку нової техніки.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
По всім питання порядку денного з першого по восьме включно
Голосували: "за" - 1 307 410 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.