АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів** 77.35
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Обрання Директора ПАТ "ВЕПР", затвердження умов його контракту, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ВЕПР", затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР".
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР".
14. Про банкрутство ПАТ "ВЕПР".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "ВЕПР": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питання порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.
3. Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2012 рік затвердити.
6.1 Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2012 року затвердити.
7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
9.1.Обрання Директора ПАТ "ВЕПР" не проводити.
9.2.Залишити на посаді Директора ПАТ "ВЕПР" Пилипенка Володимира Івановича.
10. Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти.
11.1.Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" не проводити.
11.2.Залишити Наглядову раду у попередньому складі.
12. Повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" не припиняти.
13.1.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" не проводити.
13.2.Залишити Ревізійну комісію у попередньому складі.
По всім питання порядку денного з першого по тринадцяте включно
Голосували: "за" - 1 305 327 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного з першого по тринадцяте включно рішення прийнято.
Проект рішення з чотирнадцятого питання:
У зв'язку з важким фінансовим станом, що може привести до банкрутства Товариства, дати згоду на ліквідацію Товариства із призначенням Ліквідаційної комісії у наступному складі:
Пилипенко Володимир Іванович - Голова Ліквідаційної комісії;
Ковнір Ганна Григорівна - член Ліквідаційної комісії;
Пилипенко Богдан Володимирович - член Ліквідаційної комісії.
Голосували: "за" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 1 305 327 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
Рішення з чотирнадцятого питання вважається не прийнятим.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.