АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Кременчуцьке автотранспортне підприємство починало свою діяльність з Кременчуцької автотранспортної контори, яка 01.07.1959 року переіменована в Кременчуцький вантажний парк, а 01.09.1961року переіменований в автоколону 2215.
Кременчуцька автоколона 2215 02.11.1967 року переіменована в автотранспортне підприємство 16065.
Кременчуцьке автотранспортне підприємство 16065 з 01.01.1974 року об'єдналося з Кременчуцькою автоколоною 2252.
Кременчуцька автоколона 2252 переіменована в автотранспортне підприємство 15356 29.04.1986 році.
Кременчуцьке АТП -15356 перетворене в відкрите акціонерне товариство "Кременчуцьке автортанспортне підприємство 15356" 15.01.1998р.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Кременчуцьке АТП -15356" (протокол від 01.04.2011 р.) відбулася зміна найменування Товариства із Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцьке АТП-15356" на Публічне акціонерне товариство "ВЕПР". Скорочена назва ПАТ "ВЕПР".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Дочірні підприємства ліквідовані.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 12
Середня кількість позаштатних працівників
та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 1
Працівники,які працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осіб) ---
Фонд оплати праці (тис.грн.) 233,1
Середньомісячна оплата працівника (грн.) 1618
Зменшення фонду оплати праці відносно попереднього
року 5,7
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПАТ "ВЕПР" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фінансові звіти складаються на підставі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, які не протиречать чинним міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Підприємство надає послуги по перевезенню вантажів та пасажирів і надання в аренду майна, але більшу частину робочого часу проводить в судових засіданнях з питання законності отримання земельної ділянки.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; д/в
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу та афілійованими особами не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; д/в
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Непродумана державна система оподаткування. Великий податок на землю та податок на власників транспортних засобів. 139 судових засідань з питання законності виділеної ділянки. Кінця судовим засіданням не видно.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактів виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства немає.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Керівництво Товариства планує поліпшити та активізувати фінансово-господарську роботу для покращення діяльності підприємства в цілому після закінчення судових баталій.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів відсутня.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Планується збільшити об'єм пасажирських та грузових перевезень автотранспортом, підвищити якість послуг та розпочати роботи по випуску автомобілів "Вепр".
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; д/в
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В судах 4 справи про неправомірність нарахованих податків та про незаконність рішення міської ради стосовно виділення земельної ділянки.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. д/в