АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 0 0
Інші операційні доходи 040 1357.2 1218.2
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1357.2 1218.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1225.2) (362.3)
Інші операційні витрати 090 (229.4) (862.3)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (1454.6) (1224.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -97.4 -6.4
Податок на прибуток 140 (0) (4.3)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -97.4 -10.7
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Звіт про фінансові результати за 2012 рік складено у відповідності з вимогами МСФЗ, МСБО.
Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Доходи. Згідно облікової політики підприємства доходи визнаються згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності. До-хід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції виробництва на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).
Основним видом діяльності в 2012 році було надання майна в оренду, виручка склала 1357,2 тис. грн. (без урахування ПДВ).
Витрати на підприємстві обліковуються у відповідності з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства.
Собівартість послуг складається з виробничої собівартості за звітний період, і становить 1225,2 тис. грн.
Стаття "Інші операційні витрати" складається з:
- адміністративних витрат, які спрямовані на обслуговування керівництва підприємством, амортизаційних відрахувань. Вартість за звітний період склала 354,0 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Пилипенко Володимир Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковнір Ганна Григорівна