АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "ВЕПР" за ЄДРПОУ 03118216
Територія   за КОАТУУ 5310436100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ д/в
Вид економічної діяльності Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм за КВЕД 59.11
Середня кількість працівників 15    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 39600, Кременчуцький, м.Кременчук, вул.Київська, 64
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 450.8 501.1
первісна вартість 031 4492.2 4492.2
знос 032 (4041.4) (3991.1)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 450.8 501.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 549.6 389.4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 76.4 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 102.1 74.5
первісна вартість 161 109.5 81.9
резерв сумнівних боргів 162 (7.4) (7.4)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 3.1 4.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 64.5 93.6
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 8.8
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 18.7 7.1
Усього за розділом II 260 814.4 577.8
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 76.4 76.4
Баланс 280 1341.6 1155.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 421.9 421.9
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 18 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 106.4 9
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 546.3 448.9
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 29.4 29.4
III. Довгострокові зобов'язання 480 222.4 222.4
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 88.2 119.5
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 0 203.2
зі страхування 570 5.6 2.3
з оплати праці 580 7.2 7
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 442.5 122.6
Усього за розділом IV 620 543.5 454.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1341.6 1155.3
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 року питання, які стосуються бухгалтерського обліку на підприємстві визначені наказом по підприємству № б/н від 02 січня 2013 року.
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера Товариства, який забезпечує відповідність єдиним методологічним засадам бухгалтерського та податкового обліку, складання та надання в установлені строки фінансової і податкової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; приймає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею та відшкодуванням збитків від недостач, крадіжок та псування активів підприємства.
Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві - журнально-ордерна з аналітичними відомостями (змішана).
Основні засоби.
Облік основних засобів на підприємстві ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", згідно якого для цілей бухгалтерського обліку основні засоби підприємства класифікуються за наступними групами:
- рахунок 103 "Будинки та споруди",
- рахунок 104 "Машина та обладнання",
- рахунок 105 "Транспортні засоби",
- рахунок 106 "Інструменти, прилади та інвентар",
- рахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи",
Придбані або створені основні засоби зараховувались на баланс підприємства по первісній вартості. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних фондів.
Первісна вартість основних засобів складається зі наступних витрат:
- коштів, сплачених постачальникам основних засобів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без податків),
- реєстраційних зборів, пов'язаних з придбанням основних засобів,
- витрат на устаткування, монтаж, та наладку основних засобів,
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з основними засобами.
Амортизація основних засобів проводиться згідно п. 26, п. п. 1 П(С)БУ № 8 із застосуванням прямолінійного методу, за яким нарахування проводиться відповідно до строку корисного використання об'єкту основних засобів.
За 2012 рік вартість необоротних активів підприємства не змінилася і станом на 31.12.2012 року складає - 4492,2 тис. грн.
Переоцінок необоротних активів за звітній період не було.
Основні засоби, по яких існує обмеження права власності, станом на 31.12.2012 р. становлять 257,3 тис. грн., Майно перебуває в реєстрі обтяжень за рішенням ДПІ. На дату звіту проводиться апеляційні оскарження цих рішень.
Витрат, на дослідження, розробку необоротних активів підприємство не здійснювало.
Знос на нематеріальні активи підприємство в 2012 році не нараховує. Знос, нарахований на нематеріальні активи з моменту їх придбання становить 90,1 тис. грн.
Всі основні засоби протягом 2012 року знаходились в експлуатації, станом на 31 грудня 2012 р. об'єктів, які знаходяться на консервації або переведені до групи товарів для продажу підприємство не має.
Відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2012 не нараховані через відсутність об'єкту оподаткування податком на прибуток в бухгалтерському та податковому обліку.
Запаси.
Запаси на підприємстві обліковуються згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності за первісною вартістю. Первісна вартість запасів, придбаних за плату, складається з коштів, сплачених постачальнику (без ПДВ) транспортно-заготівельних витрат та інших витрат, пов'язаних з придбанням таких запасів.
При вибутті запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка здійснюється за методом ФІФО запасів.
До складу виробничих запасів віднесено незавершене виробництво в сумі 389,4 тис. грн..
Нарахування зносу на малоцінні швидкозношувані предмети не проводиться, та при передачі МШП до експлуатації їх вартість списується на витрати з обов'язковим веденням пооб'єктного обліку таких запасів.
Переоцінка товарно-матеріальних цінностей за звітний період не проводилась.
Псування матеріалів за звітний рік не відбувалось.
Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується в балансі підприємства за чистою реалізаційною вартістю, згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Загальна сума дебіторської заборгованості за покупцями становить 81,9 грн.
Резерв сумнівних боргів дорівнює 7,4 тис. грн., який створено за методом платоспроможності окремих дебіторів.
Інша заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2012 року складає 93,6 тис. грн. До складу іншої поточної заборгованості входять суми авансів, сплачених на користь постачальників.
Класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення. (тис. грн.)
Найменування Всього на кінець у т. ч. за строками непогашення
показника року до 12 від 12 до 18 від 18 до 36
місяців місяців місяців
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 81,9 81,9 -- --
Інша поточна дебіторська
заборгованість 93,6 93,6 -- --
Власний капітал.
Розмір статутного фонду зареєстровано згідно установчих документів і станом на 31 грудня 2012 року становить 421900 (чотириста двадцять одна тисяча дев'ятсот) грн.
Статутний фонд поділено на 1687600 простих іменних акцій вартістю по 0,25 грн. за кожну.
Відомості про акціонерів :
Відповідно довідки, наданої ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31 гру-дня 2012 року акціонерами є:
- 238 акціонери фізичні особи, які володіють у сукупності 100 % акцій,.
На рахунку емітента акцій не має.
Власники, які володіють більш 10 відсотків акцій Товариства серед фізичних осіб:
- Фізична особа 1- 1112163 акцій, що становить 65,902 % статутного капіталу,
Інформація про осіб, які володіють 10-ти більше відсотками акцій ПрАТ "Вепр":
Найменування, юридична адреса,
(або прізвище, ім'я та по-батькові) акціонера
Юридичні особи, власники простих іменних цінних паперів: не має
Фізичні особи, власники простих іменних цінних паперів: 238 акціонерів.
Номінальна вартість акцій (грн.) 143859,25
Кількість акцій (шт.) 575437
Частка в статутному капіталі (%) 34,098

З них власників, які володіють більш ніж 10% акцій - 1 особа:
Пилипенко Володимир Іванович - Голова Правління
Номінальна вартість акцій (грн.) 278040,75
Кількість акцій (шт.) 1112163
Частка в статутному капіталі (%) 65,902

Емітент
Номінальна вартість акцій (грн.)
Кількість акцій (шт.)
Частка в статутному капіталі (%)

Всього
Номінальна вартість акцій (грн.) 421900
Кількість акцій (шт.) 1687600
Частка в статутному капіталі (%) 100
Станом на 31 грудня 2012 року статутний фонд сформовано повністю, несплачених коштів не має.
Збиток ПАТ "Вепр", отриманий за результатами діяльності 2012 року складає 97,4тис. грн.
Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
Станом на 31.12.2012 р. підприємство створило забезпечення відпусток працівників, який дорівнює 29,4 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання
Станом на 31.12.2012 року на балансі підприємства значиться довгострокова заборгованість за поставлені ТМЦ та послуги в розмірі 222,4 тис. грн.
Поточні зобов'язання.
Згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності для цілей бухгалтерського обліку зобов'язання на підприємстві поділяються на довгострокові та поточні.
Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012 року становить 454,6 тис. грн.
Поточні зобов'язання поділяються на:
- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 119,5 тис. грн.,
- розрахунки з бюджетом - 203,2 тис. грн.,
- розрахунки зі страхування - 2,3 тис. грн.,
- розрахунки з оплати праці - 7,0 тис. грн.,
- інші поточні зобов'язання - 122,6 тис. грн.
Поточні зобов'язання на підприємстві відображаються по сумі погашення.
Фонд забезпечення майбутніх витрат не створюється.


Керівник

 

(підпис)

Пилипенко Володимир Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковнір Ганна Григорівна