АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 450.8 501.1 0 0 450.8 501.1
будівлі та споруди 315.6 350.8 0 0 315.6 350.8
машини та обладнання 0 7.2 0 0 0 7.2
транспортні засоби 135.2 136 0 0 135.2 136
інші 0 7.1 0 0 0 7.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 450.8 501.1 0 0 450.8 501.1
Опис Переоцінок основних засобів за звітний період підприємство не проводило.
Станом на 31 грудня 2012 року основні засоби, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження, на підприємстві відсутні.
Всі основні засоби протягом 2012 року знаходились в експлуатації, на кінець звітного періоду об'єктів, які знаходяться на консервації або переведені до групи товарів для продажу, підприємство не має.
Зміна облікової політикив зв'язку з переходом на міжнародні стандарти зумовила суттєві зміни у вартості основних засобів. Вартість основних засобів приведена до положень міжнародних стандартів.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 448.9 546.3
Статутний капітал (тис.грн.) 421.9 421.9
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 421.9 421.9
Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 27 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 27 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.