АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Кременчуцьке автотранспортне підприємство починало свою діяльність з Кременчуцької автотранспортної контори, яка 01.07.1959 року переіменована в Кременчуцький вантажний парк, а 01.09.1961року переіменований в автоколону 2215.
Кременчуцька автоколона 2215 02.11.1967 року переіменована в автотранспортне підприємство 16065.
Кременчуцьке автотранспортне підприємство 16065 з 01.01.1974 року об'єдналося з Кременчуцькою автоколоною 2252.
Кременчуцька автоколона 2252 переіменована в автотранспортне підприємство 15356 29.04.1986 році.
Кременчуцьке АТП -15356 перетворене в відкрите акціонерне товариство "Кременчуцьке автортанспортне підприємство 15356" 15.01.1998р.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Кременчуцьке АТП -15356" (протокол від 01.04.2011 р.) відбулася зміна найменування Товариства із Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцьке АТП-15356" на Публічне акціонерне товариство "ВЕПР". Скорочена назва ПАТ "ВЕПР".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочірні підприємства ліквідовані.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фінансові звіти складаються на підставі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, які не протиречать чинним міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.
Текст аудиторського висновку 1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "Фінанси. "Бізнес. Аудит"
Скорочена назва ТОВ "АФ "Фінанси. Бізнес. Аудит"
Код за ЄДРПОУ 32615197
Юридична адреса та місцезнаходження 39600, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 138, тел. (0536) 79-15-27, (067) 782-13-79.
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 10 вересня 2003 року
№ 1099-Р № 1 585 105 0001 001162
Орган, що видав свідоцтво Виконком Кременчуцької міської ради
Види діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультації з питань комерційної діяльності й керування
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3259 видане на підставі рішення Аудиторської палати України № 127 від 25 вересня 2003 року, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати № 191/з від 26 червня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ № 000255 унесено до Реєстру відповідно до рішення комісії від 14 квітня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Реєстраційний номер свідоцтва
№ 001450, Серія та номер свідоцтва А № 001450, дата видачі свідоцтва 20 березня 2008 року, чинне до 30 січня 2016 року
1. Основні відомості про емітента
Повна назва Публічне акціонерне товариство "Вепр"
Скорочена назва ПАТ "ВЕПР"
Код за ЄДРПОУ 03118216
Юридична адреса та місцезнаходження 39631 Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 12 січня 1998 року
Дата перереєстрації 28.04.2011 р.
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради
Види діяльності за КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
29.10 Виробництво автотранспортних засобів
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
49.41 Вантажний автомобільних транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
2. Вступний параграф
Перелік перевірених фінансових звітів
Незалежним аудитором Івановою Оленою Миколаївною сертифікат серії А № 00005048, виданий за рішенням АПУ № 159 від 30.01.2002 року згідно вимог Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські Товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку від 19.12.2006, № 1528 проведена перевірка фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ПАТ "Вепр" 2012 року в складі:
- Форма № 1-м "Баланс" на 31 грудня 2012 року,
- Форма № 2-м "Звіт про фінансові результати" за 2012 рік,
- Примітки до фінансової звітності за 2012 рік,
- Довідка про фінансовий стан на 31.12.2012 р. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - не банку,
- Розрахунок вартості чистих активів ПАТ "Вепр" станом на 31.12.2012 р.
Аудит фінансової звітності за 2012 рік проводився на підставі договору № 59 від 25 грудня 2012 р. з 19 квітня по 26 квітня 2013 року.
Відповідальність управлінського персоналу.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірність представлення фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту.
Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
3. Стандарти, застосовані аудитором при проведенні аудиторської перевірки.
Аудиторську перевірку проведено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики: зокрема Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, МСА 700 "Висновок про фінансову звітність" (переглянутий), МСА 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора", МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення".
4. Опис роботи, виконаної аудитором.
Аудитором виконано аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації розкритої у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ "Вепр". Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
5. Думка аудитора
Аудитор вважає що отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;
- надана інформація достатня для відображення реального стану справ підприємства;
- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;
- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві обліковою політикою, котра в цілому відповідає вимогам законодавства України;
- фінансова звітність складена на підставі дійсних облікових даних і не містить суттєвих протиріч, аудитор вважає за можливе надати умовно-позитивний аудиторський висновок про діяльність ПАТ "Вепр".
Аудитор не зміг спостерігати за інвентаризацією наявних запасів через несуттєве обмеження обсягу робіт.
За винятком зазначеного у попередньому параграфі фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ "Вепр" станом на 31 грудня 2012 року , її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.
6. Думка аудитора стосовно питань, викладених в п. 2 розділу ІІ Положення № 1528.
Аудитор вважає, що:
- інформація, наведена у фінансовій звітності за видами активів розкрита повністю і відповідає встановленим нормативам, зокрема національним стандартам (положенням) бухгал-терського обліку;
- інформація, наведена у фінансовій звітності за видами зобов'язань розкрита повністю і відповідає встановленим нормативам, зокрема національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку;
- інформація, наведена у фінансовій звітності про власний капітал розкрита повністю і відповідає встановленим нормативам, зокрема національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку;
- інформація, наведена у фінансовій звітності щодо вартості чистих активів розкрита повністю і відповідає встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам законодавства;
- статутний фонд сформовано у строки відповідно до чинного законодавства, внески до якого сплачено в повному обсязі.
- інформація щодо чистого прибутку розкрита повністю;
- на думку аудитора, протягом року на підприємстві суттєві дії, які можуть вплинути на фінансово - господарській стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", не відбувалися.
Розкриття особливої інформації:
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу протягом року не відбувалися;
- рішення про викуп власних акцій не приймалися;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі відсутні;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента в 2012 році не відбувалося;
- в 2012 році відбулася зміна складу посадових осіб емітента: - рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 30.03.12.):
звільнена з посади Члена правління Сиротко Ольга Михайлівна, паспорт КО 018327 Авто-заводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 26.12.2000 р. На посаді перебувала з 08.06.2010 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- звільнена з посади Члена правління Яроменок Лариса Олександрівна, паспорт КО 029024 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 04.06.2003 р. На посаді перебувала з 08.06.2010 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- звільнена з посади Члена Наглядової ради Отодюк Ольга Михайлівна, паспорт КО 139342 Глобинським РВ УМВС України в Полтавській обл. 04.10.2000 р. На посаді перебувала з 08.06.2010 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- звільнена з посади Члена Наглядової ради Бальва Марина Віталіївна, паспорт КО 669874 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 31.10.2006 р. На посаді перебувала з 08.06.2010 р. Розмір пакета акцій - 2000 акцій, що становить 0,1185 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- звільнений з посади Члена Ревізійної комісії Прилуцький Олександр Семенович, паспорт ЕА 06178 Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл. 03.04.1997 р. На посаді перебував з 08.06.2010 р. Розмір пакета акцій - 239 акцій, що становить 0,01416 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- призначений на посаду Члена Наглядової ради Коваль Віктор Петрович, паспорт КО 372793 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.06.2002 р. Призначений строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів). Протягом своєї діяльності займав наступні посади:
- начальник охорони ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" , ПАТ "ВЕПР"
Розмір пакета акцій - 2000 акцій, що становить 0,1185 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- призначена на посаду Члена Ревізійної комісії Сиротко Ольга Михайлівна, паспорт КО 018327 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 26.12.2000 р. Призначена строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів). Протягом своєї діяльності займав наступні посади:
- ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" член Правління
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
- зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій не відбувалася;
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв не приймалися;
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не було;
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не відбувалося;
- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента не було.
Власний капітал визначений правильно, його структура та призначення підтвер-джуються даними аналітичного обліку. Станом на 31 грудня 2012 року Статутний фонд становить 421 900,00 (чотириста двадцять одна тисяча дев'ятсот) грн.
Заборгованості по внесках до статутного капіталу станом на 31 грудня 2012 року немає.
Застосована облікова політика відповідає концептуальній основі фінансової звітності та обставинам.
Облікові оцінки, зроблені управлінським персоналом прийнятні в даних обставинах.
Інформація представлена в звітах є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою.
Фінансові звіти дають розкриття інформації, що дозволить користувачам зрозуміти вплив суттєвих операцій та подій, що міститься у фінансових звітах ПАТ "Вепр".
Інформація представлена в звітах є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою.
7. Аналіз показників фінансової діяльності ПрАТ "Вепр" за 2012 рік.
Узагальнюючи наведені розрахунки, оцінюючи наслідки діяльності ПАТ "Вепр" з позиції фінансової стабільності та платоспроможності ліквідності), та не беручи до уваги обмеження, наведені у висновку, фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2012 року характеризується наступними показниками:
- підприємство має достатньо оборотних коштів для покриття своїх короткострокових зобов'язань, що також характеризує стійкий запас фінансової надійності внаслідок перевищення оборотних активів над зобов'язаннями, тобто на 1 гривню поточних зобов'язань Товариство станом на 31 грудня 2012 року має 1,27 гривні поточних активів;
- на 31 грудня 2012 року підприємство не має можливості погасити короткострокову заборгованість в грошовій формі;
- доля власного капіталу підприємства в валюті балансу становить 39 %, що вказує на фінансову незалежність підприємства від сторонніх джерел;
- власні оборотні кошти (чистий оборотний капітал) в оборотних активах становить - 123,2 тис. грн., що свідчить про задовільні можливості підприємства в проведенні незалежної фінансової політики.
В цілому, ситуація на підприємстві свідчить про відсутність суттєвої невизначеності, яка обумовлює сумніви щодо здатності підприємства продовжувати свою діяльність безперервно. Узагальнюючи наведені розрахунки, оцінюючи наслідки діяльності Публічного акціонерного товариства "Вепр" з позиції фінансової стабільності та платоспроможності (ліквідності), його фінансовий стан на 31 грудня 2012 року можна визначити як такий, що потребує вкладень додаткових коштів.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Підприємство надає послуги по перевезенню вантажів та пасажирів і надання в аренду майна.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування д/в
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення д/в
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Непродумана державна система оподаткування. Великий податок на землю та податок на власників транспортних засобів.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактів виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Керівництфо товариства планує поліпшити та активізувати фінансово-господарську роботу для покращення діяльності підприємства в цілому.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів відсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується збільшити об'єм пасажирських та грузових перевезень автотранспортом, підвищити якість послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік д/в
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В судах 4 справи про неправомірність нарахованих податків та про незаконність рішення міської ради стосовно виділення земельної ділянки. Оскарження державного акту на землю.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/в