АТ "ВЕПР"

Код за ЄДРПОУ: 03118216
Телефон: (05366) 5-19-24
Юридична адреса: 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Особлива інформація на 18.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пилипенко Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "ВЕПР"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 39631, м.Кременчук, вул.Київська, 64
4. Код за ЄДРПОУ 03118216
5. Міжміський код та телефон, факс (05366) 5-19-11, (05366) 5-19-11
6. Електронна поштова адреса atpdp@meta.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

75(2828), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

19.04.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vepr.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}